Napapiirin Omaishoitajat ry:n säännöt

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Napapiirin Omaishoitajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi ja ensisijaisena toiminta-alueena on Kemijärvi, Pelkosenniemi, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski ja Sodankylä.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitotilanteessa olevien henkilöiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää heidän tarvitsemiaan palveluita ja tukitoimia toiminta-alueellaan.

3 § Yhdistyksen toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitotilanteessa olevien elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi
 • harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa
 • toteuttaa yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä kehittämishankkeita
 • toimii yhteistyössä omaishoitoa edistävien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa
 • antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitotilanteessa oleville
 • järjestää jäsenilleen vertaistuellisia ryhmiä, tapahtumia, leirejä, lomia, matkoja sekä muuta virkistystoimintaa

4 § Yhdistyksen talous

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja erilaisia varainkeräyskampanjoita.

Yhdistys voi toteuttaa omaishoitoon liittyviä palveluja voittoa tuottamatta.

Yhdistys on oikeutettu ylläpitämään toiminta- ja kokoontumistiloja toimintansa toteuttamiseksi.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

5 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä omaishoitaja tai muu yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteen. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, yritys tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen johtokunnan päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti. Yhdistyksen johtokunnan päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka ei hoida jäsenmaksuvelvoitettaan kahtena perättäisenä vuotena.

7 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille seuraavaksi kalenterivuodeksi päättää omaishoitajien valtakunnallisen keskusjärjestön syyskokous. Liitto tilittää yhdistykselle kuuluvan osuuden jäsenmaksusta varsinaisten jäsenten osalta jälkikäteen. Kannatusjäsenten jäsenmaksu tilitetään kokonaisuudessaan yhdistykselle.

Liitto hoitaa jäsenrekisteriä ja ilmoittaa yhdistykselle rekisterissä tapahtuvista muutoksista.

8 § Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 6-8 varsinaista jäsentä. Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään 3 johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajana toimivan lisäksi kolme (3) sen jäsenistä on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Johtokunnan kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen taloutta hoidetaan vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle / toiminnantarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan / toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen vuosikokous, joka järjestetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen vuosikokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko kirjeitse tai toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen vuosikokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tammikuun loppuun mennessä.

Kokouksessa paikalla olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen asialista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä 6-8 johtokunnan jäsentä
 9. valitaan tilintarkastaja / toiminnantarkastaja sekä varatilintarkastaja / varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen vuosikokouksessa, jos sitä koskeva kirjallinen esitys on jätetty yhdistyksen johtokunnalle ja vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös voidaan tehdä, jos kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Kun yhdistys on päätetty purkaa, käytetään sen varat viimeisen yhdistyksen kokouksen harkitsemalla tavalla omaishoitotilanteessa olevien hyväksi.

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

”Hyvä mieli tuli siitä myös, kun sai tutustua muihin samassa asemassa oleviin.”

Siirry sisältöön