Napapiirin Omaishoitajat ry:n säännöt

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Napapiirin Omaishoitajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi. Toiminta-alueena on Lapin hyvinvointialue, ensisijaisesti Kemijärvi, Pelkosenniemi, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski ja Sodankylä.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitotilanteessa olevien henkilöiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää heidän tarvitsemiaan palveluita ja tukitoimia toiminta-alueellaan.

3 § Yhdistyksen toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitotilanteessa olevien elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi
 • harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa
 • toteuttaa yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä kehittämishankkeita
 • toimii yhteistyössä omaishoitoa edistävien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa
 • antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitotilanteessa oleville
 • järjestää jäsenilleen vertaistuellisia ryhmiä, tapahtumia, leirejä, lomia, matkoja sekä muuta virkistystoimintaa

4 § Yhdistyksen talous

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja erilaisia varainkeräyskampanjoita.

Yhdistys voi toteuttaa omaishoitoon liittyviä palveluja voittoa tuottamatta.

Yhdistys on oikeutettu ylläpitämään toiminta- ja kokoontumistiloja toimintansa toteuttamiseksi.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

5 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä omaishoitaja tai muu yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteen. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, yritys tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen johtokunnan päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti. Yhdistyksen johtokunnan päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka ei hoida jäsenmaksuvelvoitettaan kahtena perättäisenä vuotena.

7 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille seuraavaksi kalenterivuodeksi päättää omaishoitajien valtakunnallisen keskusjärjestön syyskokous. Liitto tilittää yhdistykselle kuuluvan osuuden jäsenmaksusta varsinaisten jäsenten osalta jälkikäteen. Kannatusjäsenten jäsenmaksu tilitetään kokonaisuudessaan yhdistykselle.

Liitto hoitaa jäsenrekisteriä ja ilmoittaa yhdistykselle rekisterissä tapahtuvista muutoksista.

8 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 6-8 varsinaista jäsentä. Hallitus valitaan syyskokouksessa ja sen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta vuodeksi eteenpäin. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään 3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajana toimivan lisäksi kolme (3) sen jäsenistä on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen taloutta hoidetaan syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle / toiminnantarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan / toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen huhtikuun ja syyskokous ennen marraskuun loppua hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko kirjeitse tai toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tammikuun loppuun mennessä kevätkokousta varten ja elokuun loppuun mennessä syyskokousta varten.

Kokouksessa paikalla olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

12 § Yhdistyksen kokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat toimia myös ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 6. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 7. Käsitellään muut esille tulevat tai kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Kokouksen päättäminen                                                                                                                        

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat toimia myös ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
 9. Valitaan virallinen tilintarkastaja (HTM) tarkistamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa
 10. Käsitellään muut esille tulevat tai kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa, jos sitä koskeva kirjallinen esitys on jätetty yhdistyksen hallitukselle ja vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös voidaan tehdä, jos kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Kun yhdistys on päätetty purkaa, käytetään sen varat viimeisen yhdistyksen kokouksen harkitsemalla tavalla omaishoitotilanteessa olevien hyväksi.

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

”Hyvä mieli tuli siitä myös, kun sai tutustua muihin samassa asemassa oleviin.”

Siirry sisältöön