Yleistä

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä avun tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Hoitoa tarvitseva voi olla minkä ikäinen tahansa. Omaishoitajia ovat esimerkiksi vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhemmat, puolisoaan hoitavat sekä ikääntyneistä vanhemmistaan tai muusta läheisestään huolehtivat henkilöt.

Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa koko perheeseen, kaikkiin perheen jäseniin. Omaishoito on elämänmuoto, jossa sairastaminen, auttaminen, hoitaminen ja kuntoutus sovitetaan eri tavoin perheen tavalliseen elämään ja perheenjäsenten keskinäiseen kanssakäymiseen.

Selvitysten mukaan noin miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Vain pieni osa kaikista omaishoitotilanteista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä. Laissa omaishoidon tuesta määritellään omaishoitajaksi henkilö joka on tehnyt toimeksiantosopimuksen läheisensä omaishoidosta kunnan kanssa. Omaishoidon tuesta sopimuksen tehneitä omaishoitajia oli vuoden 2020 aikana yhteensä noin 50 000 (Sotkanet.fi).

Omaishoitotilanteita on monenlaisia

Omaishoitotilanne mielletään usein ikäihmisten hoitamiseksi, vaikka monet hoidettavat läheiset ovat lapsia tai työikäisiä. Omaishoitotilanne voi tulla perheen elämään eri elämänvaiheissa. Hoitosuhde voi kehittyä hitaasti hoidettavan avuntarpeen lisääntymisen seurauksena tai äkillisesti sairauskohtauksen, onnettomuuden tai erityistä hoivaa tarvitsevan lapsen myötä.

Työssäkäyvä omaishoitaja

Moni omaishoitaja tekee arvokasta hoitotyötään ansiotyönsä ohella. Työssäkäynti on usein taloudellisesti välttämätöntä ja myös tärkeää oman identiteetin, itsenäisyyden ja jaksamisen kannalta.

Työn ja huolenpidon yhdistäminen saattaa kuitenkin olla uuvuttavaa. Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi hoitojärjestelyt, ajan ja unen puute sekä vaikeus hoitaa asioita virka-aikana kesken työvuoron. Lastaan, puolisoaan tai vanhempaansa hoitavan tilannetta ei myöskään usein tunnisteta omaishoitotilanteeksi.

Etäomaishoito

Etäomaishoito on vähiten tunnettu omaishoitajuuden muoto eikä sillä ole virallista määritelmää. Omainen voi asua toisella paikkakunnalla ja matkustaa esimerkiksi viikonloppuisin ja loma-aikoina auttamaan läheistään ja varmistaa hänen pärjäämisensä. Etäomaishoitaja on jatkuvassa yhteydessä läheiseensä ja kokee usein jatkuvaa huolta hoidettavan pärjäämisestä.

Hoiva voi olla kuormittavaa, puheluihin täytyy vastata monta kertaa päivässä ja etähoidettavan luona käydään usein. Tämän tyyppinen hoiva jää kuitenkin yleensä virallisten tukijärjestelmien ulkopuolelle, koska sitä ei katsota niin sitovaksi.

Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia. Heitä, jotka ovat omaishoitajia. Heitä, joista tulee omaishoitajia ja heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia.
- Rosalynn Carter

Siirry sisältöön