Tietosuojaseloste

Tämä on Napapiirin Omaishoitajat ry:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on laadittu 23.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Napapiirin Omaishoitajat ry
Pohjolankatu 2
96100 Rovaniemi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Meeri Linna
040 579 8551
meeri.linna@napapiirinomaishoitajat.fi

3. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tietosisältö

RyhmäTietosisältö
AsiakkaatNimi, osoite, puhelinnumero, diagnoosit, lääkitys, perusterveydentila, erityisruokavalio, koulutus, työhistoria, harrastukset, uskonnollisuus, kuvauslupa, läheisen yhteystiedot
VapaaehtoisetNimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, koulutus, ammatti, harrastukset, muu järjestö- ja vapaaehtoistoiminta, perussairaudet, erityisruokavalio
Uutiskirjeen tilaajatNimi, sähköpostiosoite
Ryhmiin osallistujatNimi, puhelinnumero, sosiaalinen status, ikä, omaishoitotilanne
Ovet-valmennuksiin osallistujatNimi, osoite, ikä, puhelinnumero, sosiaalinen status, suhde omaishoidettavaan, omaishoitotilanne, terveydentilanne, erityisruokavalio
JäsenetNimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Lisäksi kerätään palautetta toiminnasta anonyymisti.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötiedot kerätään paperisilla lomakkeilla (uutiskirjettä varten sähköisellä lomakkeella). Arkaluonteisia tietoja kerättäessä rekisteröidyltä pyydetään aina kirjallinen suostumus tietojen keräämiseen.
Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

• yhteydenpito asiakkaisiin, vapaaehtoisiin, jäseniin sekä muihin toimintaan osallistuviin
• asiakkaan toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen
• asiakkaan yksilöllinen huomioiminen
• toiminnan turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten estäminen
• laskutus
• markkinointi ja tiedottaminen
• rahoittajaa varten

5. Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään tai hänen läheiseltä haastattelemalla, puhelimitse tai www-lomakkeen kautta.

6. Tietojen luovutukset

Jäsentiedot luovutetaan Omaishoitajaliiton jäsenasioita hoitavalle henkilölle. Mitään muita rekisteriin kerättäviä tietoja ei luovuteta muille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Henkilötietoja säilytetään paperisina versioina lukitussa kaapissa. Näitä tietoja pääsevät näkemään ainoastaan työntekijät. Asiakastietoja pääsevät näkemään työntekijöiden lisäksi myös vuorossa olevat vapaaehtoiset. Laskutusta varten asiakkaiden osoitetiedot ovat myös sähköisessä muodossa, näitä pääsee näkemään vain työntekijät. Vapaaehtoisten yhteystiedot ovat sähköisessä muodossa, jonka näkevät ainoastaan työntekijät ja paperisena versiona, joka on käytössä kyseisen paikkakunnan vapaaehtoisilla.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.